1. Deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle door ons geleverde diensten en leveringen, een exemplaar van deze voorwaarden wordt door ons verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Wij factureren onze diensten en leveringen direct aan de betreffende patiënt, tenzij dat van tevoren duidelijk schriftelijk anders overeengekomen is (b.v. werkgever/verzorgers etc.)
  3. Dientengevolge houden wij de patiënt ook verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur via bankoverschrijving of contant direct bij ontvangst van de factuur.
  4. Bij de betalingen via overschrijving hanteren wij een betalingstermijn van strikt 14 dagen. Indien u niet binnen 14 dagen betaald heeft, zenden wij u een herinnering met het verzoek om alsnog binnen 5 dagen na dagtekening de factuur te voldoen. Wij behouden ons hierna het recht voor om, indien u in gebreke blijft, zonder verdere nadere aankondiging incassomaatregelen te nemen. Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.
  5. U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw ziektekostenverzekering.
  6. Een originele factuur wordt slechts 1 maal verstrekt. Eénmaal 1 kopiefactuur wordt op verzoek verstrekt, waarbij duidelijk zichtbaar is dat het om een kopie gaat.
  7. Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor, afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, ongeacht de reden van verzuim.
  8. Indien u een controleafspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
  9. Door u geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 2 werkdagen na de bestelling geannuleerd worden. Hieraan zijn echter annuleringskosten (worden niet vergoed door de zorgverzekeraar) verbonden. Indien wij na 2 werkdagen geen afmelding hebben ontvangen dient U de betreffende bestelling ten alle tijde af te nemen en volledig te betalen.
  10. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij wel proberen zo accuraat mogelijk te zijn hierin. Wij adviseren dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met Uw zorgverzekering.
  11. Als u te laat op uw afspraak verschijnt wordt u  niet meer behandeld en dient u een nieuwe afspraak te maken.

Kwaliteitsregister voor ParamediciNederlandse Vereniging van Podotherapeuten